ประกวดราคาซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูก ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563